Nyirő ATI autósiskola szervezésében induló tanfolyamokhoz A, B, kategóriában

 Cím: 2209 Péteri Petőfi Sándor utca 149

E-mail cím: nyiroati@gmail.com

Telefonszám:06-30-323-9919/06-70-5181019

Honlap cím: www.nyiroati.hu

Vállalkozás formája: Egyéni vállalkozó 

Vállalkozói igazolvány száma: ES 255496

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 307/2008

Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/10/2/2008

Iskolavezető neve: Nyirő Attila

Email cím: nyiroati@gmail.com

 

Ügyfélfogadás:

1107 Budapest Száva utca 1

Ügyfélfogadási idő: hétfő– kedd 16-20 óráig       Tel: 06-70-5181019/06-30-3239919

Telephely címe:

1107 Budapest, Száva utca 1

 

Kedves Tanulónk! A Nyirő ATI autós-motoros iskola a következőkre hívja fel a figyelmet!

Magyarország Kormánya az egész világot sújtó koronavírus járvány miatt az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 40/2020. (III. 11.) számú Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Társaság dolgozói és a vizsgákon résztvevő Ügyfelek biztonságának megóvása érdekében a következőkre hívja fel a figyelmet:

 • Csak a koronavírus tüneteit nem mutató, lázmentes (38 °C-nál alacsonyabb testhőmérsékletű) Ügyfelek vehetnek részt az egyes vizsgáztatási és oktatási tevékenységben .
 • A vizsgán, oktatáson csak egészségügyi maszkot és kesztyűt viselő személy vehet részt .
 • A KAV, valamint a képző szerv által biztosított vizsgahelyen is biztosítani kell a felügyelt vagy irányított kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőséget (pl. kézfertőtlenítő szer, kendő, automata kézfertőtlenítő adagoló kihelyezésével).
 • A vizsga ill. tantermi oktatás akkor és úgy tartható meg, ha a helyszínen történő részvétel, belépés, várakozás során biztosított a vizsgán, oktatáson részt vevők között a biztonságos 1.5 méteres távolság betartása, ide nem értve azt az esetet, amikor a vizsgahely korlátolt területe (pl. járműben, szimulátorban) a biztonságos távolság tartását nem teszi lehetővé.
 • A tantermi vizsgáztatást/vizsga megnyitót úgy kell szervezni, hogy a vizsgán részt vevők között biztosított legyen a biztonságos, legalább 1,5 méteres távolság.
 • A vizsgán, oktatáson helyet foglaló Ügyfél lehetőleg ne változtassa ülőhelyét. Ha ezt mégis meg kell tenni, akkor ezt csak a helyszínen tartózkodó, a vizsgáztatást végző vizsgabiztos utasítására, szükség esetén a megfelelő higiéniás intézkedések mellett tegye.
 • A vizsga ill. oktatás megkezdése előtt, után, illetve szünetekben, az épületben, vagy járműben értelmezett vizsgáztatási helyszínt át kell szellőztetni.
 • Naponta, az első vizsga megkezdése előtt, továbbá Ügyfél csoportok váltása között el kell végezni az épületben, vagy járműben értelmezett vizsgáztatási helyszín (pl. tanterem, jármű, szimulátor, gép, stb.) fertőtlenítését a megfelelő virucid hatású fertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazásával, ide értve különösen azon felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, kormány, egyéb kezelőszervek, asztalok előtti szék nem textil bevonatú felületei, az érintőképernyő, egér, klaviatúra, szimulátor berendezés kezelő szervei, stb.).
 • A vizsgáztatási dokumentumok (pl. vezetési karton, minősítő lap, mellékelt nyilatkozat, jegyzőkönyv, stb.) kitöltését a résztvevők saját íróeszközükkel végezzék, az íróeszközök más résztvevőnek történő továbbadását kerülni kell.
 • A vizsgára, oktatásra váró Ügyfelek – ahol ez megoldható – ne zárt terű helyiségben, hanem szabadterű, tetővel ellátott körülmények között várakozzanak egymástól legalább a biztonságos 1,5 méteres távolságra.
 • A vizsgahelyre való beengedés előtt ellenőrizni szükséges az Ügyfél állampolgárságát, illetve azt, hogy rendelkezik-e állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel, lakcímmel.
 • A vizsga helyre csak magyar állampolgár, illetve állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel, illetve lakcímmel rendelkező külföldi állampolgár engedhető be (a képző szerv ezt már a vizsgajelentésnél vegye figyelembe és erről tájékoztassák a vizsgázókat is).
 • A személyazonosság ellenőrzése úgy történjen, hogy az Ügyfél a saját kezében tartja és mutatja a személyi igazolványt (vagy a személyazonosságának igazolására szolgáló egyéb okmányt, lakcímkártyát, vezetői engedélyt stb.) és úgy lépjen a vizsgabiztos elé. Az okmányok ellenőrzésének és – amennyiben az szükséges – az iratok esetleges átadásának a lehető leggyorsabban kell megtörténni annak érdekében, hogy a vizsgabiztos és az Ügyfél minimális ideig legyen a biztonságos távolságon belül.
 • A vizsga helyre beengedett Ügyfél a vizsga megkezdése előtt köteles kitölteni a mellékelt kérdőívet. Az adott Ügyfél vizsgája csak a kérdőív kérdéseire adott válaszok és a vizsgabiztosi megfelelési táblázat szerinti megegyezősége és a kérdőív Ügyfél részéről történt aláírását követően kezdhető meg (erről a képző szerv tájékoztassa a vizsgázót)
 • Általánosságban tartózkodni kell a vizsgáztatásban résztvevő személyek közötti köszönés és bemutatkozás során a kézfogás és egyéb testi kontaktus alkalmazásától.
 • A KAV által a veszélyhelyzet idejére az Ügyintézésben érintett összes résztvevő biztonsága és egészségének megóvása érdekében bevezetett rendkívüli intézkedések semmilyen mértékben nem módosíthatják a vizsgáztatás szakmai színvonalát.
 • Célszerű otthon kinyomtatni és kitölteni a vizsgaképes állapotról szóló nyilatkozatot. A KAV honlapjáról és a Dokumentumtárból (http://kavk.hu/?page_id=315) tölthető le.

Nyirő Attila iskolavezető

NYIRŐ-ATI autósiskola                                                                 

+3630 323 9919 

nyiroati@gmail.com

 

 

1.Tanfolyamra való felvétel módja, beiskolázás és a tantárgyak:

A beiskolázás ügyfélfogadási időben vagy e-mailen is történhet. A tanfolyamra történő felvételnél ki kell tölteni a Jelentkezési lapot és a „Felnőttképzési szerződést.

A tanfolyam elméleti része tantermi oktatás, vagy távoktatás (e-learning) keretében történhet. Választható igény szerint.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére – mentesség hiányában – Nyirő ATI autósiskolában   EÜ tanfolyam elvégzésével és sikeres vizsgával van lehetőség.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell. A tanulónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a vizsgaközpont részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható. Ha van érvényes vezetői engedély akkor annak bemutatása szükséges.

Fenti feltételek teljesülése esetén is csak akkor iskolázható be, ha közlekedés biztonsági szempontból alkalmas (pl: nincs vezetéstől, közügyektől eltiltva, stb).

Felmentés kérhető a 24/2005 GKM rendelet 11§ (5) a, b pontja alapján.

Beiskolázás feltételei:

Kategória életkor Minimális iskolai végzettség Orvosi alkalmasság Egyéb feltétel
„A” 20,5 év 8 általános 1 csoportú Legalább 2 éves A2
„A” 23,5év 8 általános 1 csoportú
„B” 16,5év 8 általános 1 csoportú

Mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv közreműködik, a tanulóval kötött külön megállapodás szerint.

Kötelező óraszámok tantermi oktatásban

Tantárgy A B
KRESZ 18 18
Vezetés elmélet 6 6
Szerkezet és üzemeltetés 4 4
Biztonsági ellenőrzés
ÖSSZESEN 28 28

Tantermi oktatás esetében a tanfolyamon való részvétel kötelező. Amennyiben az első tanrendi foglalkozástól számított 9 hónapon belül a vizsgán nem jelenik meg, vagy 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a tanfolyam ismételt elvégzése után van lehetősége újabb vizsgán való részvételre.

Valamennyi vizsgatárgyból tett sikeres elméleti vizsgát követően legalább 10 gyakorlati óra befizetése és a vezetési karton hatósági érvényesítése után kezdhető meg a vezetés.

 

Kötelezően előírt vezetési órák és teljesítendő kilométerek

Tantárgy A B
alapóra 10 9
Forgalmi vezetés városban 11 14
Forgalmi vezetés országúton 5 4
Forgalmi vezetés éjszaka 2
Vizsgaóra 1 1
VEZETÉSI ÓRA ÖSSZESEN 27 30
KÖTELEZŐ KILÓMÉTER 330 580

Az óraszámok a vizsgaórát is tartalmazzák.

Gyakorlati vizsgára a sikeres KRESZ vizsgától számított 2 évig van lehetősége

Amennyiben 2 éven belül nem sikerül valamennyi vizsgát sikeresen teljesíteni, sikeres vizsgái elévülnek. A tanfolyamot elölről kell kezdeni.

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg elektronikus formában. Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére igazolja. 31/1992NM rendelet alapján.

 

2.A vizsgára bocsátás feltételei:

az első tanrendi foglalkozási naptól számított 9 hónapon belül,

– az előírt életkor előtt legfeljebb 3 hónappal,

– az ügyintéző által kiállított jelentkezési lap aláírása

– tanfolyam igazolt elvégzése,

– orvosi alkalmassági vélemény,

– elméleti vizsga díjának befizetése.

– 8általános iskolai bizonyítvány bemutatása a vizsgán

Elméleti vizsgán a kiírt időpontban megjelent vizsgázónak személyazonosságát, /személyazonosító okmány, útlevél, vezetői engedély/ és a 8 általános iskolai végzettségét is igazolnia kell.

Vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak az érvényes vezetői engedélyt be kell mutatnia.

Hatósági elméleti vizsga a megyei (fővárosi) Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont vizsgatermében történik.

Sikertelen vizsgát tett vizsgázó pótvizsgára a vizsgadíj ismételt befizetése után írható ki.

Elméleti pótvizsgára a vizsgázó a KAV -nál önállóan is jelentkezhet, az első tanrendi foglalkozástól számított 12 hónapon belül. Pótvizsgára felkészítést, tandíj ismételt befizetése nélkül, igény szerint biztosítunk

 

3.Járműhasználat:

A vezetési gyakorlat oktatásához választhat szakoktatót, vagy oktató járművet.

A kategória: SUZUKI, HONDA

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

 1. a) bukósisak,
 2. b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
 3. c) protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
 4. d) protektoros kesztyű,
 5. e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
 6. f) elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,
 7. g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani. A b), c), d), e), pontban leírt felszerelést a tanuló, az a), f), g) pontban leírt felszerelést az oktató biztosítja.

Az oktatás és a vizsga során a tanuló saját motorját is használhatja. Ezzel kapcsolatban érdeklődés az oktatónál. Ebben az esetben is az árak változatlanok.

 

B kategória: AUDI, MERCEDES, TOYOTA, FIAT, KIA, HYUNDAY

4.A hiányzás pótlásának és a pótórák igénylésének módja:

A hiányzás pótlására díjmentesen a soron következő vagy folyamatban lévő más tanfolyamon van lehetőség. Ennek hiányában vagy aránytalan késedelem esetén a képző szerv a hiányzás pótlásának lehetőségét – külön, egyedi díj megállapítása és megfizetése esetén – soron kívül biztosítja. A gyakorlati vezetés esetében a hiányzást szintén pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az elmaradt óra díjmentesen pótolható. Ha a vezetési óra a tanuló miatt maradt el, akkor a pótlásra a pótóradíj megfizetését követően van lehetőség. A gyakorlati képzés során a gyakorlati oktatóval egyeztetett helyszínen és időpontban van lehetőség pótórát igényelni.

 

5.Tandíj és vizsgadíj fizetése:

– készpénzben, ügyfélfogadási időben. Ebben az esetben előleg számlát kap a befizetett összegről.

– banki befizetéssel, vagy átutalással az ERSTE 11600006-00000000-44380511 számlaszámra.

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét és az összeg rendeltetését. A banki befizetéssel járó költségek a befizetőt terhelik.

Kérésére a tandíj befizetéséről a képzés befejezését követően, a teljes összeg kiegyenlítése /beérkezése/ után, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül adunk ki végszámlát.

Bármilyen kérdéssel, problémával forduljon ügyintézőnkhöz, iskolavezetőnkhöz, legjobb tudásuk szerint segítenek.

Amennyiben úgy érzi, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást kérjük, keresse meg az iskolavezetőt.

személyesen vagy 06-30-3239919-es telefonszámon.

A szerződés felbontásra kerül, ha valamelyik fél nem teljesíti a rá vonatkozó előírásokat. Az elméleti tanfolyam díj nem jár vissza a tanfolyam megkezdését követően. E-learning képzés megrendelése esetén a tandíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Iskolánk biztosítja a felkészüléshez szükséges eszközöket, tansegédletet az elméleti és gyakorlati oktatáshoz.

A vezetési gyakorlaton vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni. Az előre egyeztetett időpont, a vezetés előtt 24 órával mondható le. A vezetési gyakorlaton történő meg nem jelenés nem számít bele a kötelező órákba, így azokat be kell fizetni, és le kell vezetni.

Elméleti tanfolyam teljes díja:

,A B
35 000 Ft 45 000 Ft

Elméleti vizsgadíj /vizsgatárgyanként 4 600 Ft/

A B
4 600 Ft 4 600 Ft

Gyakorlati oktatás óra díja (pótóra is)

A B
5000Ft 6000-8000 Ft

Gyakorlati vizsga díjak

  A B
JK 4 700 Ft  
FORGALOM 11 000 Ft 11 000 Ft
     

 

6.Vizsgák alóli felmentések feltételei:

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki: automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy  mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni. Számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.

 

7.Áthelyezés másik oktatóhoz, vagy autósiskolához:

– probléma van az oktatóval, iskolán belül másik oktatóhoz kerül. – ha tanulmányait másik képző szervnél kívánja folytatni, az akcióban kapott tandíjkedvezményt be kell fizetnie, amennyiben a teljes képzési szolgáltatás igénybevétele előtt távozik. Teljes képzési szolgáltatás az elméleti tanfolyam és a kötelezően előírt órák levezetése.

– az áthelyezéshez szükséges képzési igazolást, az igény bejelentését követő 3 munkanapon belül kiállítjuk és átadjuk.

– a fel nem használt tandíjat, kamatmentesen visszafizetjük. A fel nem használt vizsgadíjat következő vizsga alkalmával felhasználhatja. Vizsgadíj visszafizetésére nincs lehetőségünk.

 

8.Oktatási helyszínek:

 

Elméleti képzés helyszíne: Budapest, 1107 Száva utca 1

 

Gyakorlati képzés helyszínei: Budapest, 19.ker Hoffher Albert utca 109

Budapest 4.ker Berda József út 15 Magyar Autóklub

 

9.Pótórák igénylésének módja és díja:

Pótórát személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon az iskolavezetőnél lehet igényelni.

A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával. Gyakorlati oktatás esetében, amennyiben a tanulónak szüksége van az előírtnál több órára, azt az oktatójával tudja leegyeztetni.

 

10.Képzés felügyeletét ellátó szerv és a panaszbejelentés:

A képzésben részt vevő a képzéssel összefüggő panaszával elsősorban a képző szervhez fordulhat.  A képzésben részt vevő panaszával még a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulhat jogorvoslatért az alábbiak szerint:

 

Fővárosi Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

1118 Budapest Petzvál József u 39. Tel:061-3713030

 

Pest megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

1143 Budapest Komócsy u 17-19

e-mail: kepzesvizsga@kavk.hu

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Képzés- és Vizsgafelügyeleti Főosztály

1082 Budapest Vajdahunyad u 45

061-8141819  ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

11.Tanuló, vizsgázó jogai:

– Jogában áll felvilágosítást kérnie az iskolavezetőtől és oktatóitól az őt érintő ügyekben.

– Jogában áll autósiskolát váltani amennyiben nincsen tartozása.

– Jogában áll a felügyeleti szervnél felvilágosítást kérni.

– Jogában áll tantermi képzés és e- learning képzés közül választani.

 

12.Tanuló, vizsgázó kötelezettségei:

 1. Oktatáson való részvétel.
 2. Az oktató utasításait betartani az oktatás során
 3. Sérelem esetén az iskolavezetőhöz fordulni.
 4. A vizsgadíjat és oktatási díjat köteles a határidő előtt megfizetni.
 5. A felnőttképzési szerződés felbontására
 6. A tanfolyam számára szükséges adatokat megadni a képzőszerv részére.
 7. A képzés során a biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi-, és munkavédelmi előírásokat betartani.

 

13.Vezetői engedély kiadásának a feltétele:

Benyújtandó dokumentumok:

 1.  Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének az igazolása.
 2.  Orvosi alkalmassági (eredeti, nem másolat) igazolás bemutatása.
 3.  Személyi igazolvány, lakcímkártya.

 

14.Külföldi állampolgárok esetében a képzőszerv a 35/2000 BM 14§ alapján jár el.

 

 15.Az adatkezelés: A képzőszerv a tanuló személyes adatait a tanfolyamhoz és a vizsgajelentésekhez kapcsolódóan kezeli. A képzőszerv az adatok kezelése során az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján jár el.